بازهم زندگی

درس هایی که از زندگی می گیرم

چشمانت   تیله های سبز صداقت   رونق شفاف بازی مان   درکوچه پسکوچه های خاکی کودکی.   چشمانت    دوبرگچه همزاد   تن شسته درباران بهار                     ونگاهت خرم،   اینجا که ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید

کمی صبرکن

این متن  ازلئوناردوبوف  است: عرفان،رسیدن به خداوند وبا اوبودن درتمامی لحظات زندگی است،نه فقط  درشرایط ممتازی همچون لحظات ارتباط باخدایانیایش. همواره بایدخداوندراتجربه کرد- ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید

عاشقانه ها

    عشق     گاهی ستاره ایست     حک شده بردورترآسمانه     تاتنهاببینی     وهرگزش دست نیابی     عشق گاهی     تسکینی است بردل     تاازخستگی راه     فرتوته بیاسایی     ودشواری راه رانیندیشی     عشق  سکونگاهیست گاهی       برچارچوب تنگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

کمی صبرکن

وقتی فرشته نگهبانتان  بخواهدباشماسخن بگوید،اززبان نزدیکترین شخص آن حرفهاراخواهیدشنید. 12 اسفند79،عصرکاربودم ودرتنهایی وبی همزبانی بخش درآن لحظه که ناامیدی  ویاس برتمام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
                                                                                                    مرشد می گوید:"افسانه شخصی انسان ممکن است به آن سادگی که به نظرمیرسدنباشد.به هیچ وجه.حتی ممکن است به انجام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
11 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
10 پست
تیر 91
8 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
10 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
15 پست
آذر 90
14 پست
آبان 90
14 پست
مهر 90
13 پست
شهریور 90
12 پست
مرداد 90
13 پست
تیر 90
16 پست
خرداد 90
17 پست
اسفند 89
14 پست
بهمن 89
15 پست
دی 89
19 پست
آذر 89
15 پست
آبان 89
17 پست
مهر 89
14 پست
شهریور 89
11 پست
مرداد 89
15 پست
تیر 89
12 پست
خرداد 89
11 پست
اسفند 88
12 پست
بهمن 88
11 پست
دی 88
16 پست
آذر 88
13 پست
آبان 88
19 پست
مهر 88
20 پست
شهریور 88
28 پست
مرداد 88
28 پست
تیر 88
25 پست
خرداد 88
54 پست
مدار
1 پست
رضاقاسمی
1 پست
تنهایی
2 پست
نوشته
76 پست
عید
1 پست
تواضع
1 پست
فروتنی
1 پست
قمار
1 پست
سیم_آخر
1 پست
دور
1 پست
نوشته_ها
2 پست
آغوش
2 پست
زن
4 پست
شالکی
1 پست
مجیددایی
1 پست
عرفان
18 پست
رضا
1 پست
پسرم
1 پست
سپیده
1 پست
روانی
1 پست
حاجیان
1 پست
صبر
1 پست
صیاد
1 پست
اسیر
1 پست
مسلمانی
1 پست
ایمان
2 پست
عرفه
1 پست
عشق
18 پست
عاشق
4 پست
پنجره
1 پست
شکسته
1 پست
ایروبیک
1 پست
دوستی
5 پست
داستان
2 پست
ارمغان
1 پست
بهار
1 پست
بنفشه
1 پست
فرزند
1 پست
جودی
1 پست
خیال
1 پست
عاشقانه
4 پست
انتظار
3 پست
دوست
4 پست
مهرورزی
1 پست
عدالت
1 پست
زندگی
3 پست
وطن
1 پست
شعر
1 پست
آدینا
1 پست
نامه
1 پست
مجنون
1 پست
لیلی
1 پست
باران
3 پست
زیارت
1 پست
خدا
1 پست
تو
1 پست
موعود
2 پست
حلاج
3 پست
جاودانگی
2 پست
مبارز
1 پست
حجاب
1 پست
آرزو
1 پست
فنا
1 پست
گنجشک
1 پست
همسایه
1 پست
سیب
1 پست
جفا
1 پست
نگاه
1 پست
سلام
1 پست