ازکتابها

٧.بریدا

اثرپائولو کوئیلو

ماجرای واقعی دختریست که برای یافتن عطیه اش به جستجویی معنوی دست می زند ودراین راه با دو"نیمۀدیگر"ش روبرو میشود.وی درانتهابه عنوان ساحره درجمع سالکین پذیرفته می شودومسیرتکامل الی الله راازاین راه پی می گیرد.

بریدا،هم عصرماست.درقیدحیات است ودردنیای مازندگی می کند.

من این کتاب را 5 بارخوانده ام وهربار دریافتهای  تازه ای داشته ام و بسیارمایلم که روزی بریدا را ببینم.

 

 

8.دختری ازایران

اثرستّاره فرمانفرمائیان

ماجرای زندگی ستّاره دختر فرمانفرما مرد قدرتمندایران دردوران پادشاهی  قاجار وشیرخفته درزمان حکومت رضاپهلوی است.

ستاره اولین دخترازفامیل خودبود که توانست مجوز سفربه اروپارابگیرد وبرای ادامه تحصیل مهاجرت کند.وی بعدهاتوانست اولین مرکزمددکاری اجتماعی را درایران راه اندازی کند والبته باپیروزی  انقلاب اسلامی بدلایلی که بعضاًدرکتاب آمده،مجبوربه تعطیل مرکزو مهاجرت شد.

وی هم اکنون درآمریکا سکونت دارد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید