کمی صبرکن

عزیزمن!

 

 

خوشبختی نامه ای نیست که یک روز نامه رسانی زنگ درخانه ات رابزندوآن رابه

 

 

دستهای منتظرتوبسپارد...

 

 

خوشبختی ساختن عروسک کوچکی است ازیک تکه خمیرنرم شکل پذیر...به همین

 

 

سادگی ،به خدابه همین سادگی.

 

 

 

 امایادت باشد که جنس آن خمیربایدازعشق وایمان باشدنه هیچ چیزدیگر.

 

 

خوشبختی رادرچنان هاله ای ازرمزوراز،لوازم وشرایط، اصول وقوانین پیچیدۀ

 

 

ادراک ناپذیرفرونبریم که خودنیزدرمانده درشناختنش شویم.

 

 

خوشبختی همین عطرمحوومختصرتفاهم است که درسرای توپیچیده است...

 

"چهل نامۀ کوتاه به همسرم"

 

 

نادرابراهیمی

/ 0 نظر / 3 بازدید