ازکتابها

13.همه آدمهای شاه

اثراستیون کینزر

روایت کودتای 28مرداداززبان یک خبرنگارباسابقه آمریکایی.

دراین کتاب  نویسنده بابررسی نقش آمریکا وانگلیس دربراندازی

دولت مصدق  به ریشه یابی دشمنی ایرانیان با"شیطان بزرگ

آمریکا"می پردازدودلیل این دیواربلندبی اعتمادی رامی

جوید.مطالعه این اثررابه همه جوانان روشنفکرایرانی توصیه می کنم.

/ 0 نظر / 3 بازدید