ازکتابها

4.معمای هویدا

اثرعباس میلانی

 

نویسنده دراین کتاب  به شرح زندگی وبررسی دوره های مختلف زندگی "امیرعباس هویدا"ماندگارترین نخست وزیرایران می پردازد.وی برای تالیف این کتاب 6سال زمان صرف کرده وباافرادبسیاری مصاحبه وگفتگوی حضوری داشته است.ازفریدون برادرهویداتاابوالحسن بنی صدراولین رئیس جمهورایران و...

 

به قول بزرگی"تاریخ هرمملکت راهمواره قوم غالب نوشته اند".ازاین رو مطالعه گوشه ای ازتاریخ مملکتم به روایت اقلیت آن برای من که اطلاعات بسیاراندکی درباره هویدا داشتم بسیارمفیدوسودمند بودضمن اینکه این کتاب  ازبرخی مسائل ومناسبتهای پنهان ، پرده برداشت.

 

 

 

5.بادبادک باز

اثرخالدحسینی

 

داستان کودکی افغانی است که درپی آغازجنگ درسال 1975،بهمراه پدرش که ازملاکین وریش سفیدآن منطقه بود،مجبور به مهاجرت می شود.سالهابعد دوستی  زنگ می زند وبایادآوری خاطره ای _دوباره_قهرمان داستان رابه افغانستان می کشاند.وی برای جبران کوتاهی های گذشته وجبران بارگناهی که بردوش دارد علیرغم آنچه درخودازشهامت سراغ داردوارد کارزاری میشود که برای به پایان رساندن آن تلاش بسیارلازم است.

 

نکته ای که توجهم راجلب کرده   نگاه منصفانه نویسنده به آدمهای کتاب است اعم ازافغانی،پاکستانی،ایرانی وآمریکائی.کسانی که به یاریش شتافتندوکسانی که به آزارش پرداختند.

نیزدراین کتاب یکی اززیباترین جلوه های بازگشت به فطرت انسانی وعبودیت  به تحریرکشیده شده است .

ازدکترخالدحسینی سپاسگزارم که مرا با دنیای واقعی  افغان ،آشنانمود.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید