ازکتابها

6.فراترازبودن

اثرکریستین بوبن

معشوق نویسنده،"ژیسلن"به ناگهان ازدنیا می رود.این کتاب  سوگنامه ایست

 برای ژیسلن وشایدفقط عشاق واقعی به درک وفهم آن دست یابند.

دراین کتاب عشق  باتمام عمق وژرفایش رونمایی شده ومشام جان مرا ازرایحه

خوشش آکنده است.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید