عاشقانه ها

گر باغم عشق سازگارآیددل

برمرکب آرزوسوارآیددل

گردل نبودکجا وطن سازدعشق؟

گرعشق نباشدبه چه کارآیددل؟

######

دانی که به دیدارتوچونم تشنه؟

هرلحظه به دیدنت فزونم تشنه

من تشنه آن دوچشم مخمورتوام

عالم همه زین سبب به خونم تشنه

/ 0 نظر / 4 بازدید