پست های ارسال شده در آدر سال 1389

خط خون

  ...آه ای مرگ تو معیار! مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت                                وآن رابی قدر کرد               که مردنی چنان                             غبطه بزرگ ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 4 بازدید

...

  زمین؛ اگرعاطفه خود را گم نکرده بود  معنای چشم های تورا                                       حتما می فهمید... *** پ.ن: اینو یکی ازمراجعینم، بعدازپایان کاری که براش انجام داده ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 6 بازدید

تمنا

  به اینهمه پنجه نیازی نبود                         درخت چنار من! به اینهمه پنجه نیازی نبود              اگر چیزی در هوا بود... "شمس لنگرودی"   *** سوال سیزدهم: "اگرقرارباشد همین ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 5 بازدید
  سلام برتنهایی و برجلالی که قله ها درسپیده دمان دارند. سلام برنسیم وبررازهای بزرگی که بادها درگوش گیاهان می خوانند. سلام برخلوت ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 5 بازدید

تو...

    توسفینه ای ازشهابی بارانی ،           که در آفتاب تفته                                     برسرزندگی باریدی ومن،               عطشان                             بال دربال پرندگان منقار کشیده دعایت می ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 5 بازدید