پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

یامولا...

    خجسته باد نام خداوند              نیکوترین آفریدگاران                                         که تورا آفرید.   ازتو درشگفت هم نمی توانم بود          که دیدن بزرگیت را                                  چشم کوچک ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 4 بازدید