پست های ارسال شده در آبان سال 1388

قصه

      ..."زندگی رویا نیست    زندگی زیبائیست می توان             بهر درختی تهی از بار ،                                        زدن پیوندی می توان در دل این مزرعه خشک ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 5 بازدید

پائیز

                              باد اوراق خزان را                                                       جاروکشان به تو میدهد... پنداری روزان عمر ماست                                                                          که برباد میرود                 مجالی اگر بماند، درازنای شب ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 5 بازدید

امید

      شهری که آن سوی شقایق می شود طالع درجادۀ جادوی ابریشم دروازه های عالمی دیگر                                                                                    به روی آدمی دیگر - آن عالم ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 5 بازدید

...

    زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هرکسی  نغمه خود خواند و                                                                                                 ازصحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرّم آن نغمه که مردم ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 16 بازدید