پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

          نیکوس کازانتزاکیس( نویسنده زوربای یونانی)تعریف می کند که درکودکی ، پیله کرم   ابریشمی را روی درختی می یابد،درست زمانی که ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید
    ...من هرچه هم هبوط کنم ای بهشت تلخ         توسیب نیم خوردۀ حوای دیگری         شایددوباره دیررسیدم که رفته ای         به عصرتازه ای به جهان ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 6 بازدید

نیایش

                  "نیایش "،           اگربصورت تهاجمی ومصرانه ومستمر انجام گیردبه           اجابت می رسد.           آنگاه که تقدیرنیست وازتدبیرنیز کاری ساخته نیست،"خواستن"           اگربا تمام وجود، بابسیج همۀ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید
             من خود ازآن نمونه های بسیاربرجستۀ افراد استثنایی هستم که ازمیان چهره ها وآوازها وحرفها ونگاهها وروحها وآدمهای رنگارنگی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 5 بازدید

عشق

    با تو ایمنم وبا توسرشارم                         ازهرچه زیبائیست پناهم باش! تاسنگینی غربت                             ازشانه هایم فروریزد وملال تنهایی                                     ازچشمهایم * باورم کن که شعر درمن طغیان یگانگی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 6 بازدید

دوست

          درابتدای ظلمت شب ای دوست     یادت ستاره ایست                                 درآسمان خالی بخت من     و من     شرقی ترین ترانۀ حافظ را                           _ درآستان عشق _                                     ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید

یاموعود منتظر

        ای طلوع چشمهایت دیدنی       خوشه لبخندهایت چیدنی       کاشکی می آمدی ازدورها       بانگاهی روشن وبخشیدنی       می شدم دردستهای گرم تو       مثل گلهای چمن بالیدنی        می شدی یک ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 29 بازدید
        ...جادوگردستش رابه سوی بریدا دراز کردوشاخه گلی به اوداد -"هنگامی که باهم آشناشدیم-وگویی همواره تورامی شناخته ام ،چون نمی توانم به ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید
        زدی، خستی، شکستی، سوختی، افروختی، رفتی     جواب آیاچه خواهی کرد   فردای قیامت                                                    دادخواهان را...؟ ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید
            ...آنگاه مردم شهر،پای پیش نهادند وگفتند:     هنوز زوداست که ازپیش مابروی     تودرتاریک روشن حیات ماچون ظهردرخشیدی وجوانی تو زندگی      مارا پر از احلام ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید