پست های ارسال شده در تیر سال 1388

کاش ممکن بودکه شماازعطرزمین تغذیه می کردید .همچون گیاهان هوازی تنهابا نورپرورش می یافتید.امااکنون که شمابرای زیستن بایدبه کشتن تن دردهید وکودک ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 5 بازدید
مرانه  سر نه سامون آفریدند پریشونم پریشون آفریدند پریشون خاطرون رفتند درخاک مرا ازخاک ایشون  آفریدند  
/ 2 نظر / 6 بازدید
الیشع بن ابویه می گفت: "کسی که به روی درسهای زندگی آغوش گشاید وخودراباپیش  داوری تغذیه نکند،همچون برگ سفیدی است که خداوندکلمات  خودرابرآن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید

ازکتابها

23.کوری اثرژوزه ساراماگو ماجرای دنیائیست_دنیای ما_که مردمش به ناگهان کور میشوند.یک کوری سفید.مثل اینکه دردریایی ازشیرغوطه ورشوی... شاهکارنویسنده وبرنده جایزه نوبل.دراین کتاب دوسوی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید
سرخود را مزن اینگونه به سنگ     دل دیوانۀ تنها             دل تنگ     منشین درپس این بهت گران     مدران جامۀ جان را ، مدران     مکن ای ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 5 بازدید
مرانه  سر نه سامون آفریدند پریشونم پریشون آفریدند پریشون خاطرون رفتند درخاک مرا ازخاک ایشون  آفریدند
/ 2 نظر / 11 بازدید