پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

کمی صبرکن

روزی درباغستانی سبزشاریای نبی به کودکی شادوبانشاط برخورد.کودک چون شاریارادیدبسوی اودویدوگفت"صبح شمابخیرآقا"شاریادرجواب سلام گفت :"صبح شماهم بخیرآقا"وبعدپرسید:"انگارتنهاهستی پسرم؟"پسرک  خنده کنان گفت:"ازدایه ام ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید
پریشون سنبلان پُرتاب  مکی خمارین نرگسان پُرخواب مکی بَر اینی تا که دل ازمو  بُرینی بُرینه روزگار اِشتاب مکی
/ 4 نظر / 6 بازدید
یک زمان مردم دنیا دلشان دردنداشت هیچکس دغدغه آنچه که می کردنداشت چشمه صادقی ازلطف زمین می جوشید خودمانیم زمین اینهمه نامردنداشت
/ 2 نظر / 6 بازدید
خداوندا! تقدیرمرازیبا بنویس.به من کمک کن آنچه راتوزودمی خواهی من دیرنخواهم وآنچه راکه تودیر می خواهی من زودنخواهم. "دکترعلی شریعتی"
/ 2 نظر / 6 بازدید
گفتم" این باغ ار گل سرخ بهاران بایدش؟" گفت" صبری تاکران روزگاران بایدش تازیانه ی رعدونیزه ی آذرخشان نیزهست گرنسیم وبوسه های نرم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
18.سفیرکبیر اثرسیدنی شلدون شاهکارنویسنده و رمانی سیاسی است که درآن ازنقش  دستهای پشت پرده سیاست که سرنوشتها را رقم  میزند یا دگرگون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

ازکتابها

17.پائولا اثرایزابل آلنده پائولا دخترایزابل آلنده درسن 29سالگی به ناگهان به کمامیرود.این کتاب  شرح فرازوفرودهای زندگیست که آلنده برای دخترخودواگویه می کندوبدین وسیله ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

ازکتابها

16.نافلۀ ناز اثراحمدعزیزی مجموعه شطحیات  یک شاعرجمال پرست است درنهایت لطافت وزیبایی. "نافلۀناز"شایدمناسب ترین اسمی بود که می شدبراین مجموعه نهاد. برای استادعزیزی ،سرایندۀ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید

ازکتابها

١۵.دربنداماسبز اثرمسعودبهنود نویسنده دراین کتاب خاطرات دوران زندان خوددردهه هفتادرابه تحریر میکشد.این کتاب علاوه براین،یک اثرادبی-تاریخی نیز هست وتجربیات ودانش فراوان راوی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

عاشقانه ها

این شعروبه درخواست ملاحت عزیزم گذاشتم:           کوچه       بی تومهتاب شبی بازازآن کوچه گذشتم         همه تن چشم شدم خیره به دنبال توگشتم         شوق دیدارتولبریزشدازجام وجودم         شدم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
برگوشه گلبرگ شقایق بنویسید گل تاب فشاردرودیوارندارد       نهراسیدی ازمرگ بقایعنی تو     دوقدم مانده به پهلوی خدایعنی تو       چه حقیراست هجومش به حریمت ای سرو       حجم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید

ازکتابها

13.همه آدمهای شاه اثراستیون کینزر روایت کودتای 28مرداداززبان یک خبرنگارباسابقه آمریکایی. دراین کتاب  نویسنده بابررسی نقش آمریکا وانگلیس دربراندازی دولت مصدق  به ریشه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
دوم خرداد   روزرای مردم ایران به اصلاحات روزلبخندملت رنجدیده به صداقت خاتمی برهمه فرزندان دلسوزاین مرزوبوم مبارک باد بامیدظهوربزرگ مصلح موعود اللهم عجّل لولیک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید