پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

  باغ قصه یادت هست؟   آنجا که می شد   درشبنمی غرق شد   برشبنمی زورق راند...   کوچه باغ کودکی ما   همرنگ چشمهای توبود   سبزینه چشم!   نمیدانم کجای جاده گمت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

شطحیات

احوالپرستی عزیزمن!قسمت خوشایندحیات!هنگام مبارک یکبار!یکبارهمیشه گاهگاه!آنجاکه شادی فوران می کند!مناسبت مهربان!قشنگترین مصرع های پرمعنی ترین ابیات غزل ترین قططعات کامل ترین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید
دوش دورازرویت ای جان، جانم ازغم تاب داشت ابرچشمم بررخ ازسودای توسیلاب  داشت نه ازتفکرعقل مسکین پایگاه صبردید نه ازپریشانی دل شوریده چشم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید

ازنامه ها

    ازنامه هایی که نوشته ام(2):   برای پائولو کوئیلو       ای همه هستی زتوپیداشده   خاک ضعیف ازتوتوانا شده     آنچه تغیرنپذیردتویی   وانکه نمرده است ونمیردتویی     تاکرمت راه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

ازکتابها

3 .اینس آرام جان من اثرایزابل آلنده داستان تسخیرآمریکای جنوبی،مشخصاکشورشیلی توسط سربازان اسپانیایی است.نویسنده دراین کتاب خاطرات کشتارها،فجایع،تجاوزهاوقتل وغارتهایی که درجریان این ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید
چشمانت   تیله های سبز صداقت   رونق شفاف بازی مان   درکوچه پسکوچه های خاکی کودکی.   چشمانت    دوبرگچه همزاد   تن شسته درباران بهار                     ونگاهت خرم،   اینجا که ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید

کمی صبرکن

این متن  ازلئوناردوبوف  است: عرفان،رسیدن به خداوند وبا اوبودن درتمامی لحظات زندگی است،نه فقط  درشرایط ممتازی همچون لحظات ارتباط باخدایانیایش. همواره بایدخداوندراتجربه کرد- ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید

عاشقانه ها

    عشق     گاهی ستاره ایست     حک شده بردورترآسمانه     تاتنهاببینی     وهرگزش دست نیابی     عشق گاهی     تسکینی است بردل     تاازخستگی راه     فرتوته بیاسایی     ودشواری راه رانیندیشی     عشق  سکونگاهیست گاهی       برچارچوب تنگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

کمی صبرکن

وقتی فرشته نگهبانتان  بخواهدباشماسخن بگوید،اززبان نزدیکترین شخص آن حرفهاراخواهیدشنید. 12 اسفند79،عصرکاربودم ودرتنهایی وبی همزبانی بخش درآن لحظه که ناامیدی  ویاس برتمام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
                                                                                                    مرشد می گوید:"افسانه شخصی انسان ممکن است به آن سادگی که به نظرمیرسدنباشد.به هیچ وجه.حتی ممکن است به انجام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
  لبخنداوبرآمدن آفتاب را     درپهنه طلایی دریا     ازمهر می ستود     درچشم من ولیکن     لبخنداوبرآمدن آفتاب بود...!                                                                                                                                                                                                               فریدون مشیری ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید