کمی صبرکن

این متن  ازلئوناردوبوف  است:

عرفان،رسیدن به خداوند وبا اوبودن درتمامی لحظات زندگی است،نه فقط

 درشرایط ممتازی همچون لحظات ارتباط باخدایانیایش.

همواره بایدخداوندراتجربه کرد- به هنگام قدم زدن درجاده،تنفس هوای

 آلوده،بهنگام نوشیدن یک نوشابه،بهنگام تلاش  برای فهمیدن متنی که درحال

 مطالعه اش هستیم.خداوندآمیخته ء همه اینهاست وهرموقعیتی برای درک او

 وگفتن این که ::"خداباماست" ،مناسب است.

                                                     پائولوکوئیلو

/ 1 نظر / 4 بازدید