کمی صبرکن

زندگی پنددادن وگرفتن نیست.اگربه یاری نیاز داریم ،بهتراست ببینیم دیگران چگونه توانسته اند-یانتوانسته اند-مشکلاتشان راحل کنند.فرشته ماهمواره حاضراست وازلبان شخص دیگری برای رساندن مطلبی به ماسودمی جوید.کلام اوبه شیوه ای کاملا معمولی واغلب درست درلحظه ای به گوش ما میرسد که باوجودتوجه داشتن ،دلمشغولی هایمان ماراازمشاهده معجزه حیات بازمیدارد.مابایدبه فرشته مان اجازه دهیم که هرزمان که خودش مناسب دیدوبابهترین شیوه ای که می داندباماصحبت کند.

                                                                                                                                " پائولوکوئیلو"

/ 2 نظر / 3 بازدید
نرگس

وبلاگ خورشید تیسفون با مطالبی درباره سینما، موسیقی، طنز سینمایی، سفرنامه، تاریخ و دلنوشته. خوشحال می شوم به کلبه درویشی ما سر بزنید.