عاشقانه ها

این عشق ماندنی

این شعربودنی

این لحظه های باتونشستن

سرودنی است

 

این لحظه های ناب

درلحظه های بیخودی ومستی

شعربلندحافظ

ازتوشنودنیست

این سر

-نه مست باده

این سر که مست

مست دوچشم سیاه توست

اینک به خاک پای تو می سایم

کاین سربه خاک پای توباشوق سودنیست

*

تنهاتوراستودم

آنسان ستودمت که بدانندمردمان

محبوب من بسان خدایان ستودنیست

*

 

من پاکبازعاشقم ازعاشقان تو

بامرگم آزمای

بامرگ اگرکه شیوه توآزمودنی است

*

 

این تیره روزگار

درپرده غباردلم رافروگرفت

تنها به خنده یابه شکرخنده های تو

گردوغبارازدل تنگم زدودنی است

*

درروزگارهرکه ندزدیدمفت باخت

من نیز می ربایم

اماچه؟

_بوسه

بوسه ازآن لب ربودنیست

*

 

تنهاتویی که بودونبودت یگانه بود

غیرازتوهرکه بود

هرآنچه نمود

نیست

*

 

بگشای دربه روی من و عهدعشق بند

کاین عهدبستنی

این درگشودنی است

*

 

این شعرخواندنی

این عشق ماندنی

این شوربودنی است.

 

این لحظه های پرشور

این لحظه های ناب

این لحظه های باتونشستن

/ 0 نظر / 3 بازدید