عاشقانه ها

این شعروبه درخواست ملاحت عزیزم گذاشتم:

 

 

 

 

 

کوچه

 

 

 

بی تومهتاب شبی بازازآن کوچه گذشتم

 

 

 

 

همه تن چشم شدم خیره به دنبال توگشتم

 

 

 

 

شوق دیدارتولبریزشدازجام وجودم

 

 

 

 

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

 

 

 

 

درنهانخانه جانم گل یادتودرخشید

 

 

 

 

عطرصدخاطره پیچید

 

 

 

 

موج صدخاطره خندید

 

 

 

 

یادم آمدکه شبی باهم ازآن کوچه گذشتیم

 

 

 

 

پرگشودیم ودرآن خلوت دلخواسته گشتیم

 

 

 

 

ساعتی برلب آن جوی نشستیم

 

 

 

 

توهمه رازجهان ریخته درچشم سیاهت

 

 

 

 

من همه محوتماشای نگاهت

 

 

 

 

آسمان صاف وشب آرام

 

 

 

 

بخت خندان وزمان رام

 

 

 

 

خوشه ماه فروریخته درآب

 

 

 

 

شاخه هادست برآورده به مهتاب

 

 

 

 

دشت وصحراوگل وسنگ

 

 

 

 

همه دل داده به آوازشباهنگ

 

 

 

 

یادم آیدتو به من گفتی ازین عشق حذرکن

 

 

 

 

لحظه ای چندبراین آب نظرکن

 

 

 

 

آب آیینه عشق گذران است

/ 1 نظر / 4 بازدید
ملاحت

بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه.. گذشتم.. یادته؟ مریم اینو سر زبان من انداخت!