مرشد می گوید:"افسانه شخصی انسان ممکن است به آن سادگی که به نظرمیرسدنباشد.به هیچ وجه.حتی ممکن است به انجام دادن کارهای خطرناکی نیازباشد.

وقتی عزم چیزی می کنیم،انرژی های نیرومندی رابه جریان وامیداریم ودیگرقادربه کتمانمعنای واقعی  حیات  ازخودنیستیم .وقتی عزم به چیزی می کنیم،گزینشی می کنیم وبهایی می پردازیم.

دنبال کردن رویاهابهایی دارد.ممکن است مارابه ترک عادتهای قدیمی ملزم کند،ممکن است برایمان مسائلی درست کندوممکن است باعث نومیدی شود.

اماقیمت هرقدرکه بالا باشد،به زیادی قیمت زندگی نکردن براساس افسانه شخصی نیست.زیراروزی به پشت سر وکارهایی که انجام داده ایم نگاه می کنیم وصدای قلب

 خودرامی شنویم که می گوید:"عمرم راهدردادم"

"باورکن این بدترین چیزی است که ممکن است بشنوی"                                                         پائولوکوئیلو                                                                                                                                                                                                 "پائولوکوئیلو"

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعيد

به قول شكسپير : هميشه سعي كن چيزي رو كه دوست داري به دست بياري ، وگرنه مجبوري چيزي رو كه به دست آوردي دوست داشته باشي