مناجات

خداوندا  اگرمشیت تو برآن قرارگیرد و ما را عفوکنی ازفضل توست واگرمشیت

توبرآن قرار گیرد وما را عقوبت کنی ازعدل توست.

برما منت بنه وعفوخودنصیب ما کن وبه بخشایش خویش ازعذابت نجات بخش

که مارا طاقت آن نیست که به عدل خودبا ما رفتارکنی واگربخشایش تو نباشد

هیچ یک ازمارا نجات نباشد.

ای بی نیاز بی نیازان   اینک ما بندگان تودردست توایم ومن از محتاجان به

درگاه توهستم. به گشایشی که درکار ما دهی بینوایی ما را جبران کن وما را

ازدرگه خودمران که نومیدگردیم.وهرگاه چنین شودآن راکه به امیدنیکبختی

روی به سوی تونهاده  بدبخت ساخته ای وآن راکه ازفضل توبخشایش طلبیده

محروم داشته ای.دراین حالت ماراندگان درگاه تو ، به که روی آوریم وازدرتو ،

به کجارویم.

 خداوندا ! تومنزهی . ما همان بیچارگان هستیم که اجابتشان واجب داشته ای

وهمان بدحالان که وعده بهروزیشان داده ای.

شبیه ترین چیزها به خواست واراده تو و سزاوارترین کارها درعرصه عزّوجلال

تو،رحمت آوردن توبرکسی است که ازتورحمت طلبد و فریاد رسیدن توکسی

راکه ازتوفریادخوا هد.پس برزاری ما به درگاهت رحمت آور و چون خویشتن

برآستان تو افکنده ایم بی نیازمان  فرما .

 

خداوندا   چون برمعصیت تو از پی شیطان رفتیم شیطان برما شماتت کرد. پس

درودبفرست برمحمدوخاندانش و اکنون که شیطان را به خاطر فرمان برداری تو

وا گذاشته ایم وازاو دل برکنده ایم وبه سوی توآمده ایم هرگزمبادکه اورا برما

مجال شماتت  باشد.

 

 

صحیفه سجادیه

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید