یک زمان مردم دنیا دلشان دردنداشت

هیچکس دغدغه آنچه که می کردنداشت

چشمه صادقی ازلطف زمین می جوشید

خودمانیم زمین اینهمه نامردنداشت

/ 2 نظر / 3 بازدید
آرامش

هرگز براي عاشق شدن، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش. گاهي در انتهاي خارهاي يک کاکتوس به غنچه اي مي رسي که ماه را بر لبانت مي نشاند . [گل][لبخند][گل][لبخند]