عاشقانه ها

"به یادمرجان عزیزم که سالهاست ازو بی خبرم"

گفتم بدوم تا توهمه فاصله هارا

تازودترازواقعه گویم گله هارا

چون آینه پیش تونشستم که ببینی

درمن اثرسخت ترین زلزله هارا

پرنقش ترازفرش دلم بافته ای نیست

ازبس که گره زدبه گره حوصله هارا

ماتلخی نه گفتنمان راکه شنیدیم

بگذاربنوشیم ازین پس بله هارا

بگذارببینیم براین جغدنشسته

یکباردگرپرزدن چلچله هارا

یکبارهم ای عشق من! ازعقل میندیش

/ 0 نظر / 3 بازدید