ازکتابها

17.پائولا

اثرایزابل آلنده

پائولا دخترایزابل آلنده درسن 29سالگی به ناگهان به کمامیرود.این کتاب

 شرح فرازوفرودهای زندگیست که آلنده برای دخترخودواگویه می

کندوبدین وسیله رنج فقدان وی رابرخودآسان می سازد.

کتابی بسیارشیرین ودرعین حال غمگین که سرشارازعواطف مادرانه است

ومطالعه اش تحمل مشکلات زندگی رابرمن آسانترکرده است.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
آرامش

دوست نازنین خوبه که تو چند تا پست گذشته کتابهایی رو که مطالعه کردی معرفی میکنی [گل][گل]