باحافظ

واعظان کاین جلوه درمحراب ومنبرمی کنند

 

چون به خلوت می روند آن کاردیگر می کنند!

مشکلی دارم زدانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمترمی کنند؟

گوئیا باورنمی دارند روز داوری

 

 

کاینهمه قلب ودغل در کار داور می کنند

یارب این نودولتان را با خرخودشان نشان

کاینهمه نازازغلام ترک و استر می کنند

ای گدای خانقه بر جه  که دردیرمغان

میدهند آبی که دلها را توانگر می کنند

صبحدم ازعرش می آمد خروشی عقل گفت

قدسیان گوئی که شعرحافظ ازبرمی کنند!...

/ 1 نظر / 3 بازدید