بند

 

 


همین نان که از فرط فراوانی حتی سگان نیز به آن رغبتی نمی کنند،

اگر منع کنی همگان بدان رغبت آرند . الانسان حریص علی ما منع .

 

هر چند که زن را امر کنی که پنهان شو ، وی را دغدغه خود را نمودن

بیشتر شود و خلق را از نهان شدن او ، رغبت به آن زن بیش گردد .

 

پس تو نشسته ای و رغبت را از دو طرف زیادت می کنی و می پنداری

که اصلاح می کنی !! آن اصلاح تو خود، عین فساد است ! اگر او را گوهری

باشد که نخواهد که فعل بد کند ، اگر منع کنی و نکنی ، او بر آن طبع نیک

خود و سرشت پاک خود خواهد رفتن .

فارغ باش و تشویش مخور .

 

و اگر به عکس این باشد ، باز همچنان بر طریق خود خواهد رفتن .

 

منع ، جز رغبت را افزون نمی کند.

 

 مولانا

"فیه مافیه"

/ 8 نظر / 12 بازدید
همایون

سلام دوست خوبم بسیار جالب بود تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

عادله

[لبخند]

همایون

تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

ملاحت

و چون در قیامت گویند یا ایهالرجال..به مصداق رجال صدقو ماعاهدو الله نخست کس که به میدان آید مریم عذرا باشد و بسیار زنان دیگر که مردانه برعهد با او پای فشردند..(عین القضات همدانی)[گل]

همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

یه مرد امیدوار

عجب متنی بود. واقعا مال فیه مافیه هست؟