18.سفیرکبیر

اثرسیدنی شلدون

شاهکارنویسنده و رمانی سیاسی است که درآن ازنقش  دستهای پشت پرده

سیاست که سرنوشتها را رقم  میزند یا دگرگون میکند پرده برمی دارد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید