همیشه برای گلی خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید،یادش باشه

ریشه اش کجاست