19.ایلومیناتی

اثردن براون

در این اثر نویسنده تقابل دیرین  علم و دین را به شیوه ای  امروزی

  مطرح کرده  به چالش می کشد. با تاکید بر این نکته که  در ادیان

 توحیدی ، اصل برهمسویی  علم  و دین است وآنچه هم اکنون از

ادیان آسمانی باقی مانده است  تحت نفوذ آرا ونظرات کسانیست

که خودرا متولی دین و ایمان مردم وکلیددار بهشت وجهنم خداوند

می دانند.