یک زمان مردم دنیا دلشان دردنداشت

هیچکس دغدغه آنچه که می کردنداشت

چشمه صادقی ازلطف زمین می جوشید

خودمانیم زمین اینهمه نامردنداشت