شعرحکمتی است که  قلبهارا مسحورمی کند.

وحکمت شعری است که  ترانه های عقل را می خواند.براین

قیاس اگر شاعری توانست دریک زمان هم  قلب انسان

رامسحور وهم ترانه های عقل اورا زمزمه کند، درحقیقت می

تواند بساط زندگی خود را در سایه خدا بگسترد

"حمام روح"

جبران خلیل جبران