درتو ای دل متراکم شده یک دریا ابر

با چه باران به مداوای تو باید پرداخت؟

تو خراباتی و از پایه خرابی دل من

میشود بر تو دگر باره دلی از نو ساخت؟

تو چه مرغی دل من کفتر چاهی یا زاغ

سقف پرواز تو ای مرغ بلند است بسی

بال تو بال عقاب است دراین لانه نمان

سدرة العشق همینجاست بپر تا برسی

خاستگاه تودل آبی دریاست برو

گر ازین ساحل متروک و سیه دلگیری

دل من ماهی دریای بلا باش نمان

 درهمین ساحل اگرجای کنی می میری

"ملاحت اسدالهی"