خداوندا!

تقدیرمرازیبا بنویس.به من کمک کن آنچه راتوزودمی خواهی من

دیرنخواهم وآنچه راکه تودیر می خواهی من زودنخواهم.

"دکترعلی شریعتی"