دانی که به دیدارتوچونم تشنه

هرلحظه به دیدنت فزونم تشنه

من تشنه آن دوچشم مخمورتوام

عالم همه زین سبب به خونم تشنه