غمی به سینه من می چکد شبانه ترین

        بخوان ترانه ای ای دوست: عاشقانه ترین

مرابه نام صداکن که عزم توسن جان

        سفر به سوی دیاریست  بی نشانه ترین

توای شکفته درآفاق شعروشیدایی

      نهال باغچه ام باش         پرجوانه ترین

چوشعروماه وشب ولاله دوستت دارم

       مراکلام دل این است      صادقانه ترین

بیاکه طرح محبت زخون هم ریزیم

     به لوح قصه عشاق ،       جاودانه ترین

نثارمقدم مسعودباشکوه توباد!

     سرودپاک من ای عشق ای ...

                                          یگانه ترین!