16.نافلۀ ناز

اثراحمدعزیزی

مجموعه شطحیات  یک شاعرجمال پرست است درنهایت لطافت وزیبایی.

"نافلۀناز"شایدمناسب ترین اسمی بود که می شدبراین مجموعه نهاد.

برای استادعزیزی ،سرایندۀ " یاس کبود " ،ازدرگاه خداوندمنان  آرزوی

 شفای کامل دارم .