گر با غم عشق سازگارآید دل

بر مرکب آرزو سوار آید دل

گردل نبودکجاوطن سازدعشق

گرعشق نباشدبه چه کارآیددل؟!...