ای عزیز!بدان که رنج مردم درسه چیز است:

ازوقت، پیش می خواهند

ازقسمت بیش می خواهند

وآن دیگران را ازآن خویش می خواهند

خواجه عبداله انصاری