خداوندبه سه طریق به دعاهایت جواب می دهد:

 

می گوید"آری"  وآنچه را می خواهی به تومی دهد.

 

می گوید "نه" وچیزبهتری به تومی دهد.

 

می گوید"صبورباش" تابهترین ها را به تو بدهد.