١۵.دربنداماسبز

اثرمسعودبهنود

نویسنده دراین کتاب خاطرات دوران زندان خوددردهه هفتادرابه تحریر

میکشد.این کتاب علاوه براین،یک اثرادبی-تاریخی نیز هست وتجربیات

ودانش فراوان راوی برایم جالب  وغبطه برانگیزمی نمود.

مسعودبهنودازفرزندزادگان قاجار واکنون ساکن انگلیس است.