14.پزوهشی تازه پیرامون قیام امام حسین

اثراستادجعفر شهیدی

دراین اثر  دریچه تازه ای به  عاشورا، دلایل شکل گیری و عوامل منتج به آن 

  گشوده می شود.

دیدگاه استادومستندات تاریخی که دراین کتاب ارائه شده  برایم

بسیارمفیدورهگشابود.نظیر این سخنان نو وبدیع راتنهادرکتاب "حماسه

حسینی"استادمطهری یافتم.