هرعشق،هماره عظیم ترین ومهم ترین عشق جهان است.

عشق چیزی همچون یک کلوچه نیست که بتوانیم به قطعات بزرگ

 وکوچک تقسیمش کنیم.فقط یکی و  سراسرعشق است.

آشکاراست که می توانی دربارۀ کسی بگویی:  "اوکسی است که

بیشترازهرچیزدیگری دراین جهان می خواهم.  "

تمامی آنانی که عاشق هستند-به هردلیلی-درچنین گفتن صادق اند.

به همین دلیل می توانم بی واهمه ادعاکنم :رابطه ما،زیباترین

رخدادزندگی من بوده است.شگفت انگیزترین چیزی است که

 درزندگی هرکسی دیده ام .جاودان است.

ازنامه های جبران خلیل جبران به ماری هسکل

11سپتامبر1922