دیدی ایدل که غم عشق دگربار چه کرد؟        

                                                                چون بشددلبروبایاروفادارچه کرد؟

 آه ازان نرگس جادوکه چه بازی انگیخت                                                                                                                      وای ازان مست که بامردم هشیارچه کرد

 اشک من رنگ شفق یافت زبی مهری یار                      

                                                        طالع بی شفقت بین که درین کارچه کرد

 برقی ازمنزل لیلی بدرخشیدسحر     

                                                           وه که باخرمن مجنون دل افگارچه کرد

 ساقیاجام میم د ه که نگارنده غیب            

                                                          نیست معلوم که درپرده اسرارچه کرد

 آنکه پرنقش زداین دایره مینایی                                 

                                                          کس ندانست که درگردش پرگارچه کرد

 برق عشق آتش غم دردل حافظ زدوسوخت                      

                                                                  یاردیرینه ببینیدکه بایارچه کرد؟...