12.پله پله تاملاقات خدا

اثردکترعبدالحسین زرین کوب

شرح زندگی مولانا جلال الدین محمدبلخی است.دکترزرین کوب بانثری

شیواوزبانی پرازلطایف عرفانی خواننده راگام به گام درکوچه پسکوچه های

قونیه می گرداند،درمحضردرس مولانا می نشاند،درپچ پچه های مردم علیه

 شمس فالگوش  می ایستاند،دربازار زرگران به سماع میدارد وضرباهنگ

عشق سرشارمولانارادرجسم وجان خواننده می دواند.

یکی اززیباترین آثاری بودکه ازتاریخ متقدمین خوانده ام.