امروز همسریکی ازبهترین دوستانم درسن42

سالگی ازدنیا رفت.

ضربه بسیارسخت وتکان دهنده ای بود برای

من.

همیشه اینگونه وقایع تلنگری است برای

شناخت ارزش لحظات زندگی وباهم بودن 

ونعمتهایی که دارم.

فرصتها چون ابرهای درگذرند* وبایدبیشتر

وبیشتر قدرشان رابدانیم.

شایدفردایی درکار نباشد.

امروز به هم عشق بورزیم.

برخیزیم .

 هم اکنون برخیزیم و به آنها که دوستشان

داریم ونبودشان درزندگی ثلمه ای جبران ناپذیر

است ، بگوئیم که چقدردوستشان داریم

،چقدربرایمان عزیزند وزندگی بدون آنها

چقدرسخت وتحمل ناپذیراست.

شایدفرداهرگزنیاید...

*ازامام علی  علیه السلام است