9.دخترمولانا

اثرموریل موفروی

نویسنده دراین کتاب روایتی تازه ،زیبا وبسیارلطیف از زندگی

کیمیا،دخترخوانده مولانا ارائه می دهد.نثر کتاب روان وعرفانی است وانسان

رابه یادلحن روایت دکترزرین کوب اززندگی مولانا می اندازد.

ازخواندنش حظ وافربردم.