درد می تواندآفریننده باشد.

 

صریح باشیم وماجرای خودراتجزیه وتحلیل کنیم:

 

به خاطرتورنج بسیارکشیده ام ،وبرتوهم همین رفته است.امابرکت این ماجرااین بود که دردرون مان چیزهایی راکشف

 

کردیم که باآنها،دست کم ازهستی خودآگاه شدیم.

 

برخی ازانسانها به این نتیجه می رسندکه بهترین چیزدرزندگی ،شادبودن است،برخی دیگررنج بردن را به کار می

 

برند،امابیشترانسانها  هیچ یک رابرخودروانمی دارند: پس به هیچ چیز نمی رسندوفقط ازمیان زندگی می گذرند.

 

 

  نامه های عاشقانه یک پیامبر

 

خلیل جبران