افوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد

بی توآغاز کردم

                        سرخ عشق راوسبز غزل را

    نیایی

اردیبهشت بی شاه بیت می ماند

                                               غزل چشم!