3 .اینس آرام جان من

اثرایزابل آلنده

داستان تسخیرآمریکای جنوبی،مشخصاکشورشیلی توسط سربازان اسپانیایی است.نویسنده دراین کتاب خاطرات کشتارها،فجایع،تجاوزهاوقتل وغارتهایی که درجریان این فتوحات ازجانب سربازان اروپایی صورت گرفته راباظرافت بسیاراززبان یک زن فاتح اسپانیایی به رشته تحریر می کشد.

ایزابل آلنده که به نظرمی رسدخودازاخلاف سرخپوستان باشد(باآن موهاوچشمهای مشکی)به خوبی ازحیثیت سرزمین خود وازاجبارهایی که فاتحین برای بقا درآن سرزمین باآن مواجه بودند دفاع می کند.