1.پیامبر

اثرجبران خلیل جبران

داستان پیامبریست که باکشتی به جزیره ای دوردست سفرمی کندوپس ازدوازده سال کشتی برای بردن اوباز می گردد.مردم که باپیامبرخوگرفته اند ازاوتقاضامی کنندبرایشان صحبت کندوبدین ترتیب پیامبرشروع میکندبه پاسخ گفتن به پرسشهای آنان.

 

 

این کتاب یکی اززیباترین آثارجبران است وبه نظرم اگرتنهااثرش هم می بود برای جاودانگی اش کافی بود.خواندن این شاهکاررابه همه کتابخوانان علاقمندتوصیه می کنم.

 

 ###########

 

2.زندگی پنهان زنبورها

اثرسومونک کید

داستان دختریست که درکودکی مادرش رادر سانحه ای ازدست داده واین موضوع به کابوس رویاهایش بدل شده است.اودرپی کج خلقی هاوضرب وشتم پدرش ازخانه می گریزدوپس ازطی مسیری طولانی ناخواسته به خانه ای پناه می بردکه سالهاپیش مادرش راپناه داده بود.

این کتاب بانثری روان وساده سرشارازعبارات وتمثیلهای لطیف است وبنظر می رسدبه آرامی به جلای روح آدمی می پردازد