لبخنداوبرآمدن آفتاب را

 

 

درپهنه طلایی دریا

 

 

ازمهر می ستود

 

 

درچشم من ولیکن

 

 

لبخنداوبرآمدن آفتاب بود...!

 

                                                                                                                                                                                                            فریدون مشیری